Met data gezondheid en geluksgevoel in Haagse wijken verbeteren

28 oktober 2020, 12:53

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar volop voor in. Om te monitoren dat de juiste zorg en welzijn op de juiste plekken terechtkomen, kan gebruik gemaakt worden van unieke dataprofielen. Daarmee is per wijk te zien wat er nodig is voor welke groepen en welke ondernomen interventies daadwerkelijk effect hebben. Ook de netwerkpartners van Gezond en Gelukkig Den Haag kunnen deze profielen bekijken.

Jeroen Struijs, universitair hoofddocent bij de LUMC Campus Den Haag en senior onderzoeker bij het RIVM, houdt zich bezig met de dataprofielen voor GGDH. De profielen zijn volgens hem een handig hulpmiddel om te zien wat er in een wijk nodig is aan zorg- en welzijnsinterventies. “De gegevens van verschillende bronnen worden op individueel niveau gekoppeld nadat zij eerst zijn geanonimiseerd, en daarmee niet herleidbaar naar een persoon. We presenteren vervolgens alleen op wijkniveau. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel mensen er in de schuldhulpverlening zitten en hoeveel personen er gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning. We voldoen met de wijkprofielen keurig aan alle eisen van de privacywetgeving.”

Gegevens koppelen

Wat uniek is aan de wijkprofielen is dat er een verbinding wordt gemaakt tussen gegevens uit het sociaal en medisch domein. Enerzijds helpt dat partijen om te bepalen welke interventies aan welke mensen moet worden aangeboden. En anderzijds kan hierdoor beter over de domeinen worden bijgehouden of beoogde resultaten worden behaald. Met de wijkprofielen kunnen Haagse wijken over de tijd worden gemonitord en onderling worden vergeleken aan de hand van verschillende indicatoren. GGDH zich daarbij op specifiek drie verschillende doelgroepen: hart- en vaatziekten (CVRM), complexe multiproblematiek/GGZ en kwetsbare ouderen.

Verschillende bronnen

De wijkprofielen zijn opgebouwd met data uit verschillende bronnen: de CBS Microdata, het zorgprogramma ELAN van huisartsen en de Gemeente Den Haag. Op korte termijn komen ook gegevens van de ziekenhuiszorg, de chronische zorg en de huisartsenposten beschikbaar. De resultaten zijn gebaseerd op eigen berekeningen door de LUMC Campus Den Haag op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle data bij elkaar helpt GGDH om in kaart te brengen wat er in welke wijk nodig is. Zo kan de gezondheid en het geluksgevoel van de wijkbewoners gericht worden verbeterd.

Medisch en sociaal domein verbinden

De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag hoopt dat partners binnen het netwerk met alle data bepaalde interventies nog beter te kunnen inzetten. Daarbij wil GGDH het medisch en sociaal domein goed met elkaar verbinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet. En dan natuurlijk op plekken waar die initiatieven zeker bijdragen aan de gezondheid en het geluksgevoel.

Monitoren en bijsturen

“De data vanuit de opgestelde wijkprofielen gaan daarbij een belangrijke rol spelen”, aldus Struijs. “De data-informatie maakt het voor bijvoorbeeld bestuurders en beleidsmakers mogelijk om bepaalde gestelde doelen te monitoren over een bepaalde tijd. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet werkt. Daarnaast kunnen we duidelijk maken welk interventie effect heeft. We kunnen de doelgroepen veel beter in beeld brengen. Je kunt je bijvoorbeeld richten op alle ouderen boven de 75 jaar, maar beter is het om je te richten op iedereen boven de 75 jaar die een specifiek probleem heeft. Daarmee behaal je meer resultaat behalen en kun je de zorg of welzijn veel gerichter inzetten.”

Vroegsignalering

De gegevens zullen volgens Struijs ook bijdragen aan vroegsignalering. Het project Ruisloze Zorg van GGDH is daar een mooi voorbeeld van. Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat ouderen nodeloos op de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis terechtkomen. Om die reden bieden wijkverpleegkundigen kwetsbare ouderen thuis meer complexere zorg. Zo ontlasten ze huisartsen en voorkomen ze onnodig ziekenhuisbezoek.

Over Gezond Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een initiatief van de gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zorg Den Haag, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars CZ en Menzis. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen de eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. De wijkprofielen zijn te vinden op www.gezondengelukkigdenhaag.nl/wijkprofielen.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen