De beweging

Gezond en Gelukkig Den Haag is een beweging waarbij veel organisaties, van medisch domein tot welzijn en burgerinitiatieven, zijn aangesloten. Met elkaar streven zij ernaar dat iedere Haagse inwoner zich, binnen de eigen mogelijkheden, zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

Dankzij Gezond en Gelukkig Den Haag wordt de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de wijken én tussen informele netwerken en formele hulp versterkt. Er komt een blijvende beweging tot stand in Den Haag. De beweging van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag naar mens & maatschappij.

meerjarenplan ggdh dec22

Gezond en Gelukkig Den Haag is gestart in twee focuswijken: Laakkwartier en Moerwijk. Hier wonen de meeste mensen met gezondheidsproblemen in combinatie met sociale problemen. De afgelopen jaren is dit uitgebreid naar heel Zuidwest.

De denk- en werkwijze

De samenwerkende partijen streven een blijvende beweging tot stand in Den Haag met als gezamenlijke denk- en werkwijze:

  • Positieve gezondheid
  • Community-up werken
  • Health-in-all-policies
  • Van individuele naar collectieve oplossingen
  • Anders denken, doen, organiseren en financieren

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. We vragen aan mensen wat zij zelf het liefst willen veranderen. Met die bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Bij alle projecten kijken we naar wat mensen nog kunnen en niet naar hun beperkingen, bijvoorbeeld een ziekte. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Community up

Niet de beleidsmakers, maar de inwoners en professionals in Den Haag Zuidwest geven met elkaar vorm aan het verbeteren van de gezondheid in de wijk. Dit gebeurt dus ‘community up’. Preventie en gezondheid (mentaal en fysiek) worden bevorderd op een manier die aansluit bij de leefwereld van inwoners van de wijk.

Health in all policies

Gezondheid wordt bepaald door meerdere factoren die buiten de directe controle van de gezondheidszorg vallen. Denk aan: onderwijs, inkomen en de omstandigheden waarin mensen leven, werken en spelen. Vanuit het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag dragen we bij aan beleidsdoelen in andere domeinen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking.

Van individuele naar collectieve oplossingen

Nationaal beleid is de laatste tientallen jaren sterk medisch gericht geweest op individuen: ingestoken vanuit een zorgperspectief, overtuigd dat meer kennis of het geven van meer informatie leidt tot veranderingen in individueel gedrag. Dat kan goed uitwerken, maar lang niet voor iedereen. De partners van Gezond en Gelukkig Den Haag denken in collectieve oplossingen, zodat we: 1) efficiënt omgaan met (zorg)tijd, 2) gebruik maken van de samenredzaamheid en kracht van de groep en 3) aansluiten bij informele netwerken.

Anders denken, doen, organiseren en financieren

Alle partijen die zich bij Gezond en Gelukkig Den Haag hebben aangesloten, willen het huidige zorg- en welzijnsaanbod verder verbeteren. Hoe? Door anders te denken, doen, organiseren en financieren. We denken niet alleen in harde cijfers, maar ook in verhalen (tellen én vertellen). We organiseren en verantwoorden op vertrouwen in plaats van op controle. En van korte termijn projecten in één ‘hokje’ gaan we richting duurzame financiering met vrijheid. Dan pas kan écht de zorg- en hulpvraag van de inwoner van Den Haag centraal komen te staan.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een netwerkorganisatie, bestaande uit verschillende partners in Den Haag werkzaam in of betrokken bij zorg en welzijn. De partners zijn onder andere de gemeente Den Haag en de GGD, de Vereniging Transmurale Zorg (VTZ), verschillende zorg- en welzijnaanbieders zoals Xtra/Wijkz, Hadoks en de Parnassia Groep, zorgverzekeraars CZ en VGZ, Reos en kennisinstituten LUMC-Campus Den Haag en de Haagse Hogeschool.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen