‘Samenwerking staat voorop’

13 februari 2023, 19:52

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn we zelf. Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Richard Prins, bestuurder van Parnassia en Reakt, en Gijs Jordaan bestuurder van Indigo, delen hun visie op een gezond en gelukkige stad: ‘We kunnen het verschil maken door het te doen.’

Hoe zien jullie de rol van Parnassia Groep in een gezond en gezond Den Haag?

Gijs: Eigenlijk willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen last krijgen van mentale problemen. Daarvoor moeten we breed kijken, vanuit het hele systeem. En wanneer mensen daar toch mee te maken krijgen, willen we zo goed mogelijke zorg leveren. We zien dat we daarvoor moeten starten bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat. Reden om vanuit Indigo Preventie bijvoorbeeld bij te dragen aan de pilot Laagdrempelige mentale ondersteuning in Moerwijk-Oost. Dat project komt voort uit een vraag van de wijk. Om die behoefte te realiseren, zijn we met verzekeraars en gemeente om tafel gegaan.

Met dit project willen we onder meer zelfregie en eigen kracht van de bewoners versterken. Focus ligt op verbetering van de samenwerking tussen informele en professionele dienstverleners in Moerwijk-Oost. Sinds oktober 2022 werkt een kerngroep, waarvan één met GGZ-achtergrond (Indigo), één vanuit welzijn/opbouwwerk en een ervaringsdeskundige uit het informele netwerk in de wijk, aan casuïstiek en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. De GGZ-professioneel kan laagdrempelig contact maken met buurtbewoners. We gaan dit jaar verder met het proejct en evalueren binnenkort de eerste periode.

Richard: Bij Parnassia Groep gaan we uit van Positieve Gezondheid. Gezondheid is hierin een combinatie van verschillende levensgebieden. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om lichamelijk- of mentaal welbevinden, maar ook om zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.  Dit sluit goed aan bij onze herstel visie en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dat brede kijken, naar wat een persoon nodig heeft in plaats van naar alleen naar zijn of haar aandoening, vraagt om een brede samenwerking van partijen in de stad. Voor een gezond en gelukkig Den Haag staat die samenwerking voor mij dan ook voorop.

Hoe geeft Parnassia Groep daar verder vorm aan?

Gijs: Er wordt al veel gedaan in de wijk, denk aan de ggz-wijkteams en projecten als Achter de voordeur. Daarnaast zijn we nu bezig met het ontwikkelen van de Mentale Gezondheidscentra, die ook worden genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Dat betekent dat we laagdrempelige mentale hulp gaan bieden, in de wijk, vanuit die brede samenwerking. Dus met het sociaal domein, de huisartsen en al bestaande wijkinitiatieven. Daarin willen we als Parnassia Groep, en natuurlijk met de samenwerkende partners, echt een voortrekker zijn.  Voor de zomer willen we graag de eerste pilot uitvoeren in de regio Haaglanden en zullen uitdrukkelijk de partners daarin betrekken.

Richard: Op systeemniveau vraagt zo’n gezondheidscentrum om onderling vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen doen. We zien ook dat gescheiden financieringsstromen deze samenwerking uitdagend kunnen maken. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk te ontschotten en te kijken wat er nodig is om zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

 En wat is daarvoor nodig?

Gijs: We moeten elkaar als partners in zorg en welzijn ten eerste beter kennen en begrijpen. Daar begint het mee.

Richard: Verschillende organisaties gebruiken ander soort taal, maar we moeten goed van elkaar weten wat we precies bedoelen. Maar ik ben optimistisch. Er is, ook door uitdagingen als een toenemende zorgvraag in combinatie met personeelstekort, een gezamenlijk gevoelde urgentie dat we dingen echt anders moeten gaan doen.

Gijs: Het is goed dat we dat in de pilotwijken nu ook echt actief aan het doen zijn. Want zo kunnen we het verschil maken. Door in actie te komen en te doen, zien we waar we in praktijk tegenaanlopen. Als we die uitdagingen samen op weten te lossen, komen we verder.

Hoe zie je de rol van GGDH daarin?

Gijs: Het is mooi om te zien hoe GGDH een grote beweging in gang zet. Laten we oppassen dat het niet te veel bij praten blijft, maar dat we de ideeën concreet maken met projecten in de wijk. Daar kunnen we van leren en de beweging zo breder maken. Dat is de kunst.

Richard: Soms is het lastig dat er momenteel veel overlegtafels zijn, waar we praten over onderwerpen die elkaar soms overlappen. Maar waar niet altijd dezelfde partijen aanwezig zijn. Het zou mooi zijn als ook deze gremia en tafels onderling nog beter de verbinding zoeken.


Gijs Jordaan neemt namens Parnassia Groep deel aan de Preventietafel en de Regiegroep van Gezond en Gelukkig Den Haag. Richard Prins neemt namens Parnassia Groep deel aan de systeemtafel van Gezond en Gelukkig Den Haag.

 Parnassia Groep in de regio Haaglanden bestaat uit de volgende zorgmerken die samenwerken en ieder een eigen expertise hebben: Indigo, 1nP, Youz, i-psy, PsyQ, Brijder, Parnassia, Reakt, Fivoor. Meer informatie? www.parnassiagroep.nl


 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen