Een overzicht van onze beweging naar een gezond en gelukkig Den Haag anno oktober 2021

Niet iedereen is verbonden aan alle drie de thema’s waar we ons als Gezond en Gelukkig Den Haag hard voor maken. Ons netwerk is divers en onze ambitie het verkleinen van gezondheidsverschillen) is veelomvattend. Toch kunnen we ons voorstellen dat het fijn is om weer even meegenomen te worden hierin. Lees daarom hier over de drie thema’s waar we ons als Gezond en Gelukkig Den Haag op focussen!

Thema 1: Beweging naar gezondheid

Allereerst willen we de transitie ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag naar mens en maatschappij’ aanjagen. Dit doen we door middel van het Breed Overleg, content op social media waarin we het onzichtbare zichtbaar maken en aan de Preventietafel.

Voor professionals in de eerste en tweede lijn zit de beweging met name in meer aandacht voor preventie (van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag) en we zijn dan ook verheugd dat de ziekenhuizen en koepels van (geïntegreerde) eerstelijnszorg preventie hebben opgenomen in hun strategische beleidsplannen. Het is ook geweldig dat Hadoks – met andere partijen in ons netwerk – een subsidie heeft gekregen om de Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) door te ontwikkelen en op te schalen.

In de wijken zit de omslag om vanuit ‘mens en maatschappij’ te gaan werken en in een integrale benadering van gezondheid. Dat we als Gezond en Gelukkig Den Haag een belangrijke stem hebben in de vormgeving van de Alliantie Zuidwest – en op die manier gezondheid ook bij beleidsterreinen als onderwijs, sport, sociale cohesie, leefomgeving op de agenda krijgen – is een mooi resultaat van onze gezamenlijke inspanningen de afgelopen jaren.

Thema 2: Preventiecoalitie Moerwijk/Laak

Maar liefst elf partijen werken samen in een Preventiecoalitie, met zorgverzekeraar Menzis als hoofdaanvrager. Hierbij is onze belangrijkste uitdaging hoe we met preventie aansluiten bij de leefwereld van inwoners in Moerwijk en Laak. Dat gebeurt samen met een brede groep betrokkenen, van inwoners, professionals, beleidsmakers tot aanbieders van zorg en welzijn. Kortom: ‘Iedereen die een gezonde wijk wil creëren, is welkom.’

We hebben een mooie video gemaakt hoe dit in zijn werking gaat.

Op 4 oktober is Petra van Wezel gestart als bruggenbouwer preventie – met één been bij Gezond en Gelukkig Den Haag en één been bij de GGD. Zij gaat verder met het actieplan dat door Wilma van der Vlegel, Madelon Eelderink en Evert Jan van Hasselt is opgesteld – in samenwerking met de bestaande netwerken in de wijk. De Preventietafel – onder leiding van GGD-directeur Annette de Boer – ondersteunt en faciliteert deze beweging in de wijk.

Thema 3: Samenwerking sociaal en medisch domein in de wijk

Er is een brede wens om de verbinding tussen sociaal en medisch domein in de wijken verder te versterken. Met name in het beleidsoverleg tussen gemeente en (geïntegreerde) eerstelijnskoepels staat het onderwerp veelvuldig op de agenda.

De verbinding die de GGZ-wijkteams de afgelopen jaren hebben opgebouwd met de WMO-wijkteams is hierbij een lichtend voorbeeld – net als Krachtige Basiszorg in Laak. Ook voor de doelgroep “1e 1.000 dagen” is een netwerk in oprichting middels Kansrijke Start en in diverse wijken zien we netwerken rondom kwetsbare ouderen. In Loosduinen start 1 januari 2022 een pilot om Welzijn op Recept op te schalen.

We zien echter ook uitdagingen. Ten eerste de borging: goede initiatieven van professionals in de wijken zijn nu nog te afhankelijk van individuen. Ten tweede: de opschaling naar een dekkend netwerk in de wijken en naar andere wijken.

Waar we verheugd mee zijn is dat we zien dat partijen binnen het GGDH-netwerk stappen maken. Zo werkt de SHG gestaag door aan de borging van Krachtige basiszorg in Laak en in het enthousiast maken van huisartsen in andere wijken. Zo is Hadoks met de achterban in gesprek hoe te komen tot wijkgerichte zorg en de onderlinge afstemming van huisartsen hierin. Zo nemen zorgverzekeraars het onderwerp mee in de contractafspraken met huisartsen. En zo is de gemeente bezig met wat dit voor hun WMO-uitvoeringsorganisatie (Centrum Jeugd & Gezin en WMO-teams) en Welzijnsbeleid betekent.

Zo werken we allemaal aan een gezond en gelukkig Den Haag.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen