Veel enthousiasme voor Leer-kracht Preventie in de wijk

28 oktober 2022, 12:25

In sommige wijken in onze regio wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Een domeinoverstijgend onderwijsprogramma onder de noemer Leer-kracht Preventie in de wijk wil deze doelgroep beter ondersteunen. Het programma wordt ontwikkeld samen met professionals uit de wijk, kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders. Vanuit de GGDH-tafel Arbeidsmarkt & Onderwijs is bij ZonMw subsidie aangevraagd voor dit project. Lia van Alphen draagt bij als onderwijsontwikkelaar: ‘Er is veel enthousiasme bij alle partijen.’

Kinderen met obesitas

Dat overgewicht voor kinderen een bedreiging kan vormen voor ontwikkeling en gezondheid, staat buiten kijf. Dat de oorzaken voor overgewicht en obesitas zeer divers zijn, wordt steeds meer zichtbaar. De laatste jaren van thuis zitten tijdens de coronapandemie hebben ook niet meegewerkt aan een actief leefpatroon. In kinderrijke wijken wordt deze trend ervaren als een belangrijk probleem voor het gezondheidspeil in de wijk, voor nu en in de toekomst.

Daar willen professionals in de wijk iets aan doen wat echt helpt. Reden voor LUMC-Campus Den Haag, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan om samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. In juni is de samenwerking officieel ondertekend, en sindsdien is veel tijd geïnvesteerd in het ‘elkaar op het netvlies krijgen’.

Docs en profs samen

Uniek aan deze aanpak is de samenwerking van professionals en docenten. Bestaande projecten en initiatieven gericht op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, zijn talrijk. Woorden die daarin vaak terugkomen, zijn: gezond, preventie, samen en breed. Die breedheid is terug te zien in de diversiteit aan professionals (profs) en disciplines die zich op dit terrein bewegen. Een veelheid aan professionals met ieder een eigen insteek en expertise: van buurtsportcoach tot sociaal werker en van apothekersassistent tot huisarts. Je zou zeggen: zet deze rijkdom aan ervaring en expertise eens bij elkaar en laat het samen delen beginnen.

Hier komen de docenten (docs) om de hoek kijken: docenten van het ROC, de Haagse Hogeschool en het LUMC gaan met elkaar dit proces van samen delen en samen leren begeleiden. Het gaat om een andere manier van leren, die je wel interprofessioneel zou kunnen noemen. Zo ontstaat er een team van profs en docs die met elkaar de Leergang ‘Leer-kracht Preventie in de wijk’ gaan ontwikkelen.

Onderwijsontwikkelaar Lia van Alphen licht toe: ‘Het is een heel gemêleerd gezelschap waarmee ik heb kennis gemaakt. Wat me opvalt, is de bevlogenheid van de professionals en de bereidheid om kennis en netwerkcontacten te willen delen. Dat is van grote waarde wanneer je een Leergang gaat maken die juist bedoeld is om nieuwe manieren van samen leren en werken uit te proberen.’

Wijk Leidschenveen als start

Tijdens het project (tweeëneenhalf jaar) wordt de leergang in twee Haagse wijken opgezet en uitgevoerd. Zo kan er een draaiboek gemaakt worden, dat na de eerste keer kan worden geëvalueerd en vervolgens uitgeprobeerd in een tweede wijk. Dit levert een getoetst draaiboek op dat ook in andere wijken en voor nieuwe thema’s gebruikt kan worden. De projectgroep en begeleidingsgroep (= alle deelnemende partijen) hebben nu drie wijken benoemd: Laakkwartier, Leidschenveen en Mariahoeve.

We gaan in Leidschenveen beginnen. In deze wijk zijn nog niet zoveel projecten aanwezig én gezondheidszorgvoorzieningen bevinden zich redelijk geconcentreerd in de wijk. Ook hadden zich in deze wijk al snel enthousiaste professionals voor het project aangemeld. Nu worden de contacten in de wijk gelegd met de professionals. Zij gaan vervolgens aan de slag met het implementatieplan, waar instaat hoe ze de populatie van de wijk gaan benaderen.

De professionals en de docenten van de onderwijsinstellingen gaan elkaar nu beter leren kennen. De komende weken worden de contouren van het onderwijsontwerp ontwikkeld. De docenten gaan een inventarisatie maken van bruikbare onderwijsonderdelen voor de Leergang in hun programma’s. De locaties van de deelnemende partijen liggen een kwartier tot een half uur fietsen van elkaar. Dat is een mooie afstand in het kader van gezond bewegen. Misschien is het een optie om ‘learning by biking’ als actieve werkvorm te introduceren?

Meedoen? Meer weten?

Lia van Alphen, onderwijsontwikkelaar: w.p.van alphen@lumc.nl
Irene Slootweg, projectleider: i.a.slootweg@lumc.nl
Sanne de Vries, projectleider: s.i.devries@hhs.nl
Flora van Eck, projectleider: f.van.eck@rocmondriaan.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen