GLI Cool en Voel je goed! starten samenwerking

25 maart 2022, 08:19

Vanuit Hadoks is afgelopen half jaar gewerkt aan opschaling en doorontwikkeling van de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Een mooie uitkomst tot nu toe is de samenwerking met de leefstijl interventie Voel je goed!

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat we ons fit en energiek voelen, een gezond gewicht hebben, goed kunnen slapen en hiermee verkleinen we de kans op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten of slaapapneu.

Maar een gezonde leefstijl is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt sinds 2019 een tweejarig leefstijlprogramma aangeboden, volledig vergoed vanuit de basisverzekering, om mensen te helpen een gezonde leefstijl aan te leren: de gecombineerde leefstijl interventie Coaching op Leefstijl: de GLI CooL.

Bij dit programma ondersteunt een leefstijlcoach de bewoner bij het aanleren van een gezonde leefstijl gedurende twee jaar. Iedereen met een BMI > 30 of een BMI tussen de 25 en 30 (met vergrote buikomvang of met verhoogde kans op chronische ziekten) kan meedoen. Daarvoor is een verwijzing nodig van de huisarts.

Hoewel de potentiële doelgroep groot is, maken er relatief toch maar weinig mensen gebruik van. Reden voor Milo Extercatte om veldonderzoek te doen bij een brede groep betrokkenen, van bewoners tot leefstijlcoaches en andere professionals op uitvoerend en strategisch niveau.

Wat kwam er uit deze gesprekken naar voren?

‘In het kader van het project Regiosamenwerking GLI, hebben we op onderzoek gedaan naar de succesfactoren en knelpunten van de GLI CooL. Het doel is om op wijkniveau een aanbod te kunnen bieden, afgestemd op de behoeften van de inwoners. Hiervoor is met alle relevante doelgroepen gesproken, zowel inwoners als professionals, waaronder ook de Cliënt Advies Raad van Hadoks.

Een van de uitkomsten is dat laaggeletterdheid een belangrijk knelpunt is: laaggeletterde volwassenen hebben onvoldoende kennis van de taal om deel te kunnen nemen aan de GLI CooL, maar hebben wel behoefte aan ondersteuning om een gezonde(re) leefstijl aan te leren. Dit speelt vooral in de lage ses-wijken. Een lage ses focuswijk uit het onderzoek is Moerwijk, waar 38% laaggeletterd is.’

Hoe werkt dat in jouw casus?

‘Om in Moerwijk laaggeletterde inwoners te kunnen helpen om een gezonde leefstijl aan te leren, is een samenwerking opgestart met de interventie ‘Voel je goed!’. De interventie richt zich op lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn en willen werken aan een gezonder gewicht. In een traject van 6 maanden wordt gewerkt aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden inclusief taalvaardigheden, in relatie tot gezondheid.

Dit wordt gedaan door een team van een lokale projectleider, diëtisten, een vrijwilligerscoördinator en vrijwilligers (inwoners, mogelijk ex-deelnemers). De interventie is ontwikkeld door professionals en inwoners en daarmee een voorbeeld van een mooi samenspel tussen hen.’

Wat heeft de samenwerking gebracht?

‘De samenwerking is sinds dit jaar in de opstartfase en begint in Moerwijk. Allereerst gaat Stichting Lezen en Schrijven de leefstijlcoaches van de GLI CooL in Haaglanden trainen in het bespreken van laaggeletterdheid. Als een deelnemer zich aanmeldt bij een leefstijlcoach voor de GLI CooL, kan de coach lager opgeleide cliënten screenen . Als blijkt dat laaggeletterdheid een rol speelt, kan de leefstijlcoach Voel je goed! adviseren in plaats van een GLI. Na afloop van Voel je goed! kan de cliënt alsnog een GLI volgen.

Alle partijen ervaren hier voordeel van. De huisarts of POH kan een patiënt ook bij twijfel over taalvaardigheid doorsturen naar een leefstijlcoach, zonder aparte verwijsstructuren. Voor de patiënt maakt deze aanpak laaggeletterdheid bespreekbaar. Voel je goed!, een interventie vanuit de gemeente, kan zo ook via een verwijzing vanuit zorg bereikt worden. De leefstijlcoach zal door een beter passend aanbod aan de inwoner minder te maken hebben met uitval in zijn groep.’

Wat zijn de mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen en hoe kunnen partners binnen het GGDH-netwerk hierbij helpen?

‘Als de samenwerking goed is opgezet in Moerwijk kan deze worden uitgebreid naar andere wijken in Haaglanden. Het netwerk van Gezond en Gelukkig Den Haag zou kunnen ondersteunen om meer bekendheid aan deze samenwerking te geven, zowel bij inwoners als professionals in het sociaal en medisch domein die, kunnen doorverwijzen naar de gezonde leefstijl interventies. Zo helpen we samen meer potentiële deelnemers -ook de laaggeletterden- met een passende interventie op hun weg naar een gezonde leefstijl!’


Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Hadoks werkt samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.

Meer informatie?

https://www.hadoks.nl/patienten/gezondeleefstijl/

www.lezenenschrijven.nl/projectvoeljegoed


 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen